Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás prioritou

Naše pravidla ochrany osobních údajů jsou v souladu s GDPR a představují pro nás závazek chránit vaše citlivé informace. S námi můžete mít jistotu, že vaše údaje budou spravovány s pečlivostí a respektem, a že budete mít možnost spravovat svá nastavení soukromí.

Zpracovatel osobních údajů

Název společnosti: Elysee Dental Clinique  s.r.o., IČO: 19823363,
Adresa sídla společnosti: Francouzská 75/4, PSČ: 120 00 Praha 2
Email: info@elyseedental.cz

Zapsána Městský soud v Praze, Spisová značka: C 392189 vedená u Městského soudu v Praze

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Klientů se Elysee Dental Clinique s.r.o. řídí zejména těmito zásadami:

 • zpracovává osobní údaje při dodržení všech povinností, které ukládají právní předpisy.
 • v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné
 • Klienty informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro Klienta pochopitelné.
 • Elysee Dental Clinique  s.r.o. dbá na to, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.
 • Informace o zpracování osobních údajů poskytne Elysee Dental Clinique s.r.o. Klientovi před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany Elysee Dental Clinique  s.r.o. přímo na účtu Klienta.

Účel/y, rozsah a doba zpracování osobních údajů

1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje Klientů v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje Klienta, zejména pak jméno, příjmení, titul, kontaktní adresy a telefonní spojení, u fyzické osoby podnikající dále její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
 • kontaktní údaje Klienta, zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo,
 • informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík ,
 • informace z uskutečněných průzkumů, které Elysee Dental Clinique s.r.o. využívá za účelem poznání názoru Klienta na existující produkty a reklamy, nebo pokud chce zjistit, o jaké služby má Klient zájem,
 • informace ze sociálních sítí,
 • přímý marketing (na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů),
 • záznamy komunikace s Klienty,
 • osobní údaje třetích s Klientem spjatých osob, zejména pak jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, otisk zubů zpracovávaných pouze za účelem zhotovení stomatologických náhrad

2. Elysee Dental Clinique  s.r.o. zpracovává osobní údaje Klientů pro tyto účely:

 • Realizace smluvního vztahu
  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících Elysee Dental Clinique  s.r.o. ze smluvního vztahu s Klientem (např. příprava smluvního vztahu, vykonávání obchodů, kontrola plnění smlouvy.) Elysee Dental Clinique  s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Splnění povinností stanovených právními předpisy
 • Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění archivačních povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  –  případně na základě právních předpisů, které výše uvedené předpisy nahrazují.
  –  Elysee Dental Clinique s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Společnost Elysee Dental Clinique  s.r.o. je oprávněna za tímto účelem pořizovat a uchovávat kopie  všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů, které jí Klient poskytl, a to v souladu s příslušnou smlouvou a jejími přílohami a příslušnými právními předpisy. Společnost Elysee Dental Clinique  s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.
  –  Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 2 tohoto článku v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je Klient povinen své osobní údaje společnosti Elysee Dental Clinique  s.r.o. poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnout klientovi službu nebo produkt, jakož i další následky stanovené právními předpisy.
 • Přímý marketing
 • V případě, že byl Klientem udělen společnosti Elysee Dental Clinique s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro přímý marketing, naše společnost bude údaje zpracovávat pro zasílání komerčních i nekomerčních zpráv na poskytnutou e-mailovou adresu, následovné osobní údaje: jméno a příjmení, osobní e-mailová adresa.

Informování o poskytování osobních údajů třetím osobám

Společnost Elysee Dental Clinique  s.r.o.. může předat osobní údaje svých Klientů pouze orgánům státního dohledu, a dalším osobám, kterým je společnost Zlatý Garant s.r.o. povinna zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení., orgány dohledu, exekutory, notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.

Údaje Klienta pro účely přímého marketing nejsou sdílené se žádnými třetími stranami a jsou výlučně zpracovávané pro přímý marketing společnosti Elysee Dental Clinique s.r.o.

Zdroj osobních údajů

Elysee Dental  s.r.o. v rámci své činnosti získává osobní údaje:

 • přímo od Klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci,
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam ) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě Klient sám zveřejní),
 • z vyplněného poptávkového formuláře umístěného na webu společnosti Elysee Dental Clinique  s.r.o.

Způsob zpracování osobních údajů

Elysee Dental Clinique  s.r.o. zpracovává osobní údaje Klienta automatizovanými prostředky a manuálně.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu trvání smlouvy

Práva subjektu údajů

Právo přístupu k osobním údajům

Klient je oprávněn požádat Elysee Dental Clinique s.r.o. o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Společnost Elysee Dental Clinique  s.r.o. je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.
Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů

Klient je oprávněn v případě porušení povinností společností Elysee Dental Clinique  s.r.o. týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat společnost Elysee Dental Clinique s.r.o. aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je společnost Elysee Dental Clinique s.r.o. povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů).

Soubory “Cookie” na webové stránce společnosti

Společnost Elysee Dental Clinique s.r.o. používá na své webové stránce www.magicsmile.cz soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory sestávající z řady čísel a písmem, které se ukládají na pevný disk Klientova počítače prostřednictvím webového prohlížení a zároveň dokáží jednoznačně identifikovat počítač a IP adresu Klienta.

Společnost Elysee Dental Clinique  s.r.o. využívá soubory cookies při analýze použití webových stránek nástrojem Google Analytics. Účelem je statistická analýza webových stránek. Webovou stránku společnosti Elysee Dental Clinique s.r.o. lze prohlížet I bez souborů cookies, ale v tomto případě může být částečně omezená její funkčnost. Klientům doporučujeme, aby ve svém prohlížeči soubory cookies neblokovali. V případě zamezení ukládání souboru cookies na počítač je nutné, aby Klient změnil nastavení prohlížeče. Soubory cookies Klient může kdykoliv odstranit anebo se v případě určitého nastavení prohlížeče ani nebudou ukládat.